من

گاهاً در زندگی کوتاه و کم ثمرم شاهدِ لجبازی‌های نابالغانه و کودکانه‌ای از سمت افرادی که به زعم خود و اطرافیان، بالغ و پابه‌سن گذاشته‌  هستند، دیده‌ام که از فرطِ شگفتی شاهد رویش دو شاخ بر سر مبارکم بوده‌ام و با خود اندیشیده‌ام این منِ بیرونِ گود نشستۀ عاقل و بالغ و همه‌چی‌دان، چندبار این‌گونه […]